Inzicht #2: Samenwerken met ketenpartners, deel 2

Een integrale Omgevingsvisie opstellen met de Bouwsteen Water en Klimaat.

In Limburg liggen 31 gemeenten en één waterschap. Op veel plekken wordt gewerkt aan het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Deze moeten integraal van aard zijn. Om vijftien gemeenten hierbij te ondersteunen, heeft het waterpanel Noord-Limburg de 'Bouwsteen Water en Klimaat' ontwikkeld. Hierin staan kant-en-klare elementen ten aanzien van verschillende facetten van water die in die Omgevingsvisies en -plannen kunnen worden opgenomen. Zo hoeft elke gemeente niet zelf het wiel uit te vinden en, belangrijker nog, er ontstaat tijd en ruimte om maatwerk te leveren, omdat de basis al goed beschreven staat in de bouwsteen.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#2
Roy Thijssen | Lara Savelkoul | Rick Nillesen
Adviseur Water en Klimaat, gemeente Peel en Maas | omgevingsmanager, waterschap Limburg | hoofd afd. Algemene Zaken, gemeente Beesel
Roy Thijssen, adviseur bij de gemeente Peel en Maas, vertelt in dit inzicht welke inzet leverde om de Bouwsteen Water en Klimaat te vormen. Lara Savelkoul, omgevingsmanager bij het waterschap Limburg, voegt toe welke rol haar waterschap pakte. Rick Nillesen, hoofd Algemene Zaken bij de gemeente Beesel, sluit af met de lessen voor andere gemeenten.

Het doel van de Bouwsteen Water en Klimaat was voorkomen dat water wordt vergeten in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De betrokken partijen hebben elkaar bij de ontwikkeling van de Bouwsteen uitgedaagd om wateropgaven in de breedte van de Omgevingswet te bekijken. Ze dachten samen na over hoe zij gemeenten konden ondersteunen om water te borgen in de Omgevingsvisie.

"Het idee van de bouwsteen is ontstaan doordat ik als wateradviseur steeds vaker als sluitpost bij projecten betrokken werd. Dan kwam ik of te laat, of helemaal niet aan bod, met alle gevolgen van dien."

- Roy Thijssen, adviseur Water en Klimaat bij de gemeente Peel en Maas
Inzicht #2: Samenwerken met ketenpartners, deel 2 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’

Cases

  • Bouwsteen Water en Klimaat

    Water is meer dan een grondstof, het is een primaire levensbehoefte. Maar water is zoveel meer. Het maakt onderdeel uit van onze infrastructuur, ons landschap, onze leefomgeving en daarmee ook de leefbaarheid. Water is een recreatief element en zorgt er voor dat een gebied nog aantrekkelijker kan worden om te wonen, werken en recreëren. Ons watersysteem komt echter steeds verder onder druk te staan, onder andere door de invloed van klimaatverandering. De handreiking ‘Bouwstenen voor water en klimaat’ is een hulpmiddel voor gemeenten om het waterbelang integraal mee te nemen in omgevingsvisies. Download de Bouwsteen Water en Klimaat op de website van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

  • De rol van het waterschap

    De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk omgevingsvisies op te stellen (artikel 3.1). Het waterschap kent zo’n verplichting niet. Wat is dan de rol van het waterschap in relatie tot omgevingsvisies? Lees verder op de website van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

  • Inspiratiegids 'Water verbindt'

    De komst van de Omgevingswet maakt dat het integrale denken en werken bij iedereen hoog op de agenda staat. Een belangrijk instrument binnen de Omgevingswet is de Omgevingsvisie, waarin Rijk, provincies en gemeenten in dialoog met de omgeving een integrale toekomstvisie moeten schetsen. De gids ‘Water verbindt’ biedt inspiratie voor de rol van water in die trajecten en laat zien dat ruimtelijke ordening en water onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Download de inspiratiegids op de website van de Unie van Waterschappen.

- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.