Inzicht #3: Samenwerken binnen de organisatie, deel 1

Heldere afspraken, rollen en verantwoordelijkheden in Culemborg.

De ontwikkeling van de woonwijk Parijsch in gemeente Culemborg is een grootschalige gebiedsontwikkeling die al lange tijd loopt. Hiervoor zijn langlopende en uitgebreide contracten tussen de ontwikkelaar en de gemeente opgesteld. Deze samenwerking is zeker geen vanzelfsprekendheid. De ambtelijke organisatie is op een gegeven moment in een toetsende rol geplaatst, waardoor haar invloed beperkter werd. Met het voortschrijden van de tijd werd steeds duidelijker dat de afspraken, zoals vastgelegd in het contract, niet leiden tot wenselijke gebiedsontwikkeling. De ambtelijke organisatie heeft hier meermalen over aan de bel getrokken, maar is daarin niet gehoord. Het contract was immers leidend en daarin stonden andere afspraken. Recentelijk echter, onder andere door een motie in de gemeenteraad, is besloten de samenwerking te evalueren. Er is daarbij aangestuurd op het opnieuw helder krijgen van gemaakte afspraken, rollen en verantwoordelijkheden, met een heroriëntatie tot gevolg.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#3
Werner Konings | Saskia Bosman | Ine van den Hurk | Monica Wichgers
Beleidsmedewerker Volkshuisvesting, gemeente Culemborg | manager Wijkzaken, gemeente Culemborg | projectmanager Parijsch, gemeente Culemborg | wethouder RO, gemeente Culemborg
Werner Konings, beleidsmedewerker Volkshuisvesting, vertelt in dit inzicht over het project Parijsch. Ine van den Hurk, projectmanager Parijsch, licht toe hoe de klok geluid werd toen bleek dat een samenwerking niet tot het gewenste effect leidde. Saskia Bosman, manager Wijkzaken, en Monica Wichgers, wethouder RO, vertellen hoe de evaluatie leidde tot heroriëntatie.

Om de samenwerking weer op de rails te krijgen was een interventie nodig in de structuur, zodat iedereen weer goed in zijn rol kon komen: de ambtenaar als vakspecialist, het bestuur leidend en de raad controlerend. Daarmee is de gemeente weer een volwaardige partner in het project geworden.

"Het meest trots ben ik op het feit dat wij nu eindelijk weer met elkaar om tafel zitten en dat we het gevoel hebben dat we een gezamenlijk einddoel nastreven."

- Werner Konings, beleidsmedewerker volkshuisvesting bij de gemeente Culemborg
Inzicht #3: Samenwerken binnen de organisatie, deel 1 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’
- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.