Inzicht #4: Samenwerken binnen de organisatie, deel 2

Mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium te tackelen met het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP).

De implementatie van de Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden met een veranderende werkwijze in organisaties. Deze veranderende werkwijze was voor de Provincie Noord-Holland reden om het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP) op te richten. Een PRIP-overleg is een werkwijze om mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied in een vroeg stadium te tackelen. Alle verschillende beleidsvelden zitten bij een PRIP-overleg aan tafel om ervoor te zorgen dat een gemeente of een initiatiefnemer snel duidelijkheid van de provincie krijgt betreft haar plannen in de genoemde ruimtelijke ontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken ambtenaren om erbij te zijn als een onderwerp besproken wordt waar zij iets van weten of vinden. Met behulp van kaartmateriaal wordt aan alle beleidsvelden het podium gegeven. Na iedereen gehoord te hebben, neemt de directeur aan het eind van een PRIP-overleg een besluit over het ambtelijk standpunt van de provincie. Het PRIP is opgezet en wordt uitgevoerd door medewerkers van de provincie zelf. De casuïstiek wordt voorafgaand aan het overleg verspreid via het intranet en door MT-leden zelf.

Deze MOOC loopt van 21 mei 2019 tot 2 juli 2019
#4
Maaike Alles | Ellen van der Heijden en Anne de Rooij | Alexandra Brinkman | Jelle Blaauwbroek
Voorbereider casuïstiek | initiatiefnemers en vastleggers | reflector | gespreksleider
In dit inzicht vertelt Ellen van der Heijden en Anne de Rooij, initiatiefnemers en vastleggers, waarom het PRIP zo goed werkt. Maaike Alles, voorbereider van de casuïstiek, Alexandra Brinkman, reflector, en Jelle Blaauwbroek, gespreksleider, lichten daarnaast toe wat de werkwijze is.

Elke ingebrachte casus in een PRIP-overleg wordt grondig voorbereid. Alle informatie, inclusief het kaartmateriaal, wordt een week voor het overleg beschikbaar gesteld. Het PRIP werkt vanuit de de filosofie dat als je wat bij kunt dragen, je erbij moet zijn. Daarmee doet het een expliciet beroep op het zelfbewustzijn van de provincie-medewerker. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor een goed proces. Hierdoor komt de opgave echt centraal te staan en zijn alle disciplines in een vroeg stadium betrokken.

"De Omgevingswet daagt overheden uit om sneller te reageren op vraagstukken, vanuit één gedachte, met meer maatwerk. Het PRIP vormde daarvoor een uitkomst."

- Ellen van der Heijden en Anne de Rooij, initiatiefnemers en vastleggers
Inzicht #4: Samenwerken binnen de organisatie, deel 2 | MOOC ‘Anders samenwerken door de Omgevingswet’
- Deze MOOC is mogelijk gemaakt door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en het programma Aan de Slag met de Omgevingswet.